Reishi Ve Şeker Hastalığı

24.03.2020Şifalı Mantarlar

İçindekiler
2
3

G. lucidum bileşenlerinin hayvanlarda hipoglisemik bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Meyve gövdesi su ekstraktlarından izole edilen iki polisakkarit olan ganoderans A ve B’nin (100 mg / kg doz) i.p. normal ve alloksana bağlı diyabetik farelere enjeksiyon, plazma glukoz konsantrasyonlarını önemli ölçüde azalttı (% 50’ye kadar) ve hipoglisemik etki 24 saat sonra hala belirgindi (Hikino ve ark. 1985). Bir fare modeli kullanarak, ganoderan B’nin ayrıca plazma insülini arttırdığı, hepatik glikojen içeriğini azalttığı ve karaciğerdeki glikoz metabolize edici enzimlerin aktivitesini modüle ettiği bildirilmiştir (Hikino ve ark. 1989). Aynı grup, G. lucidum’dan izole edilen üçüncü bir polisakaritin (ganoderan C) da farelerde önemli hipoglisemik etkiler gösterdiğini ve ganoderan B’nin hem normal hem de glikoz yüklü farelerde plazma insülin düzeylerini arttırdığını bildirmiştir (Hikino et al. 1989; Tomoda et ve ark. al. 1986).

Daha yakın tarihli bir çalışmada, G. lucidum sıcak su ekstraktının (0.03 ve 0.3 g / kg BW) 4 hafta boyunca oral olarak uygulanmasının, obez / diyabetik (+ db / + db) farelerde serum glikoz seviyelerini düşürdüğü bulunmuştur. tedavinin ilk haftasından sonra görülür (Seto ve ark. 2009). Bununla birlikte, bu hayvanlarda glikoz seviyeleri kontrol hayvanlarından daha yüksekti ve insülin seviyeleri değişmedi. Ekstrakt, obez / diyabetik farelerde genellikle yüksek olan fosfoenol-piruvat karboksikinaz (PEPCK) seviyelerini önemli ölçüde azalttı. Yazarlara göre önerilen mekanizma, hepatik PEPCK gen ekspresyonunun baskılanması yoluyla serum glikoz seviyelerini düşürmektir. Başka bir çalışmada (Jia ve ark. 2009), polisakkarit bakımından zengin bir ekstrakt, streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda faydalı etkiler göstermiştir. Diyabetik sıçanlar 30 gün boyunca G. lucidum ile tedavi edildi. Tedaviden sonra serum insülin seviyeleri artmış (tedavi edilmeyen diyabetik gruba kıyasla) ve glikoz seviyeleri doza bağlı bir şekilde azalmıştır. Streptozotosin ile tedavi ayrıca yüksek seviyelerde lipid peroksidasyon belirteçleri (tiyobarbitürik asit reaktif maddeler [TBARS]), lipit hidroperoksitler ve konjüge dienler seviyelerini arttırdı; enzimatik olmayan antioksidan düzeylerinde azalma (C vitamini, azalmış glutatyon [GSH] E vitamini); ve antioksidan enzimler, SOD, katalaz ve glutatyon peroksidaz (Gpx) aktivitelerinin azalması. GL-PS’lerle tedaviyi takiben, enzimatik olmayan ve enzimatik antioksidan seviyeleri arttı ve lipit peroksidasyon seviyeleri azaldı. Bu nedenle, glisemik modülasyonuna ek olarak, G. lucidum ile tedavi oksidatif stresi azaltmaya yardımcı oldu (Jia ve ark. 2009).

Literatürde bildirilen bir çalışmada, tip 2 diyabetes mellitus (DM) olan 71 erişkin hastaya Ganopoly (G. lucidum’dan ekstrakte edilen polisakarit fraksiyonları) eklenmiştir. Hastalar, 12 hafta boyunca günde üç kez 1800 mg’da oral olarak Ganopoly veya plasebo aldı. Glikozillenmiş hemoglobin (HbA1C) ve plazma glikozu, 12 hafta sonra önemli ölçüde azaldı ve bu da ekstraktın hipoglisemik etkisini gösterdi (Gao, Lan ve ark. 2004). Genel olarak, farklı çalışmalardan elde edilen veriler, G. lucidum alımının kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmalar çoğunlukla hayvanlarda gerçekleştirilmiştir. Geleneksel ilaçlarla kombinasyon halinde ve kombinasyon olmadan iyi planlanmış insan klinik çalışmalarından daha fazla desteğe ihtiyaç vardır.

KAYNAK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/