Mide ve Karaciğer Hastalığı

24.03.2020Şifalı Mantarlar

İçindekiler
2
3

G. lucidum’un meyve gövdesinin sıcak su ve su-eter ekstraktlarının, sıçanlara oral ve intraperitonal olarak verilen karbon tetraklorür (CCl4) ile indüklenen karaciğer hasarı üzerinde güçlü bir hepatoprotektif etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Lin ve ark. 1995; Kim ve ark. 1999). Karaciğer hasarı için ölçülen belirteçler arasında aspartat ve alanin transaminazlar (AST ve ALT) ve laktat dehidrojenaz (LDH) vardı. Ekstraktın bir aktif bileşiği ayrıldı ve ganoderenik asit A ​​olarak tanımlandı. Bu, p-glukuronidaz üzerinde güçlü bir inhibe edici etkiye sahip olduğu bulundu ve yazarlar, bu inhibitör etkinin, bu izole edilmiş bileşik verildiğinde görülen hepatoproteksiyona aracılık edebileceğini öne sürdüler ( Kim ve diğerleri, 1999). Ayrıca, etanol verilmesinden 30 dakika önce farelere oral yoldan sıcak bir G. lucidum özü verildiği bir çalışmada da koruma bildirilmiştir. Ekstraktın, fare karaciğeri ve böbrek homojenatında lipit peroksitlerin bir bozunma ürünü olan malondialdehit (MDA) oluşumuna karşı bir doz tepkisi kanıtı ile önleyici bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Shieh ve ark. 2001). MDA etkisi Shi ve ark. (2008) ekstraktı, karaciğer hasarına neden olan D-galaktosamin ile tedaviden önce 2 hafta boyunca farelere (60, 120 ve 180 mg / kg / gün) ağızdan verildiğinde Ek olarak, G. lucidum ile ön-muamele normal AST, ALT, SOD ve GSH değerlerini korumuştur (Shi ve ark. 2008). Alkol ve CCl4 toksisitesi, artan oksidatif stres ve serbest radikal ile ilişkili yaralanma ile ilişkilidir. Bu nedenle, hepatoproteksiyona G. lucidum’un radikal süpürücü özellikleri aracılık edebilir. Lin ve diğ. (1995) G. lucidum’un sıcak su ekstrelerinin hem süperoksit hem de hidroksil radikallerine karşı önemli radikal süpürücü aktivite gösterdiğini bildirmiştir.

Ayrıca G. lucidum metanolik ekstraktın hepatik koruma gösterdiği bildirildi. Ekstrakt, benzo (a) pirenden hepatik hasara yol açmadan 30 gün önce sıçanlara (500 mg / kg / gün) oral yoldan verildi (Lakshmi ve ark.2006). Ekstrakt, benzo (a) piren tehdidinden kaynaklanan serum AST, ALT ve alkalin fosfataz (ALP) aktivitelerinin artmasını önledi ve GSH, SOD, GpX, CAT ve glutatyon S-transferaz (GST) seviyelerini arttırdı. CCl4 ile indüklenen karaciğer hasarının korunması, 7 gün boyunca intravenöz enjeksiyonla verilen 10 mg ve 30 mg / kg / gün ganoderik asitle (G. lucidum’dan) tedavi edilen farelerde de gözlenmiştir (Li ve Wang 2006). G. lucidum’un büyütüldüğü ortamın, CCl4 ile indüklenen karaciğer hasarı ile ilgili bir hayvan çalışmasında da karaciğer koruyucu etkileri olduğu kanıtlanmıştır (Liu ve ark. 1998). G. lucidum mycelia’nın yetiştirildiği ortamın oral yoldan uygulanması (ancak sadece miseller değil), yaralanma sonrası 96 saat sonra daha düşük serum AST ve ALT aktiviteleri ile değerlendirildiği gibi, önemli etkileri olmuştur. 24 saatteki transaminaz aktiviteleri kontrol hayvanlarındaki seviyelerden farklı olmadığından, gerçek hasarda bir azalma görülmemiştir, bu da miselyum ortamının bir şekilde iyileşmeyi desteklemiş olabileceğini ima eder. G. lucidum mycelium’dan hepatoprotektif bir bileşenin salımı Song ve ark. (1998). Bu çalışmada, miselyum fermantasyonu sırasında üretilen bir hücre dışı peptidoglikan (WK-003 adlı bir polisakkarit / amino asit kompleksi), CCl4 zehirlenmesinden önce 4 gün boyunca sıçanlara oral olarak uygulandı. Serum ALT düzeylerindeki artış, tedavi edilmemiş, sarhoş olmuş sıçanlara kıyasla, yaralanma sonrası 24 saatte önemli ölçüde azaldı (% 70; P <.01). AST seviyeleri% 27 azaldı; ancak bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. Kültür ortamına ekstrüde edilen hepatoprotektif aktiviteye sahip olası misel bir ürünün bu çalışmaları ilgi çekicidir, çünkü G. lucidum miselinin yetiştirilmesi meyve gövdesinden çok daha kolay ve daha az maliyetlidir.

G. lucidum’dan ekstrakte edilen ve 28 gün boyunca sıçanlara ağızdan verilen polisakkaritlerin, safra ligasyonu ile indüklenen sirozu iyileştirdiği bulunmuştur (Park ve ark. 1997). Ek olarak, sıçan karaciğerindeki kollajen (hidroksiprolin ile ölçülür) içeriği azaltılmış ve kontrol hayvanlarına kıyasla iyileştirilmiş karaciğer morfolojisi bulunmuştur. Tedavi, karaciğer hasarının serum biyokimyasal belirteçlerindeki (AST, ALT, ALP ve toplam bilirubin) ligasyona bağlı artışları önemli ölçüde azalttı. Wu, Fang ve Lin (2010) tarafından yapılan bir çalışmada, farelerde hepatik hidroksiprolin içeriğinde bir azalma ve iyileştirilmiş bir karaciğer histolojisinin bulunduğu benzer sonuçlar fark edildi. Bu çalışmada, 12 hafta boyunca tioasetamid (TAA) uygulanmasıyla karaciğer fibrozu indüklenmiş, ardından G. lucidum özütü (oral uygulama başına 0.5 ve 1.0 g / kg / gün) ile 4 hafta tedavi uygulanmıştır. RT-QPCR analizi, ekstrakt işleminin kollajen (α1), düz kas α aktin ve metalloproteinaz-1 ve metaloproteinaz-13 enzimlerinin mRNA ekspresyonunu azalttığını gösterdi. Ek olarak, toplam kolajenaz aktivitesinde TAA ile indüklenen azalma ekstrakt tedavisi ile tersine çevrildi, bu da G. lucidum’un yaralanmaya karşı korumasının kolajenaz aktivitesinin arttırılması ile ilişkili olabileceğini gösterdi.

Kimyasal kaynaklı karaciğer hasarı üzerindeki etkilerinin yanı sıra, lingzhi’nin mide hasarı üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Mide ülserleri, sıçanlarda asetik asit (Gao, Tang ve ark. 2004) ile indüklendi ve 14 gün boyunca 0.5 ve 1.0 g / kg GL-PS fraksiyonları ile tedavi, ülser iyileşmesini sırasıyla% 40 ve% 56 oranında önemli ölçüde hızlandırdı. 1.0 g / kg ekstrakt ile tedavi, kontrol grubuna kıyasla mukus ve prostaglandin düzeylerini önemli ölçüde düzeltti.

KAYNAK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/